15/05/08

Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya. Transcripció sessió

El Sr. Font i Cardona
Gràcies. Felicitar els anteriors oradors, perquè sembla que són persones cultivades, han llegit Russell i Terricabras, i els han citat reiteradament. Però, mirin, el que estem parlant aquí bàsicament no és de Russell ni de Terricabras sinó d’una assignatura de btxillerat i com compatibilitzar un model de fons que és el batxillerat de modalitats amb els horaris de les assignatures. Per tant, no es tracta aquí de fer un batxillerat que canviï substancialment totes les estructures de matèries que s’imparteixen sinó com s’ajusten perquè pugui haver-hi major elecció per part dels alumnes. I és aquesta la qüestió, no una altra. Per descomptat que compartim les concepcions de fons que tenen sobre el coneixement, el saber científics, les habilitats dels nois i noies, etcètera. Per tant, simplement dir-los això, que qualsevol ajust suposa reduir hores d’unes assignatures i incrementar-ne unes altres si no volem ampliar l’horari escolar total, cosa que com és obvi no estem disposats ni tampoc no volem ni podem ni ningú
no estaria disposat a recolzar. La solució que queda en aquests moment a sobre la taula en el marc del Decret de batxillerat respecte de l’assignatura de Filosofia veuran com no és cataclísmica ni tan greu com vostès manifesten, sinó que situen una òptica de continuïtat i alhora d’ampliació, ara els ho explico exactament. A primer curs es passa de tres hores a dues, Filosofia, es perd una hora fixa d’assignatura troncal, però es mantenen dues hores. A segon curs es passa de tres hores a tres hores, no es toca res a segon curs. I, a més, el Departament habilita una nova assignatura que es titula Psicologia i Sociologia per fer currículum des de l’òptica i els currículums que elaboren els professors de Filosofia que té ni més ni menys que quatre hores setmanals més. Fixin-se vostès, no és que en reduïm una, és que els qui volen estudiar Filosofia en guanyen tres d’hores a la setmana, perquè tenen una assignatura de modalitat que és de quatre hores setmanals més. Ho dic per la utilització de paraules gruixudes, no?, aquí ens han obsequiat amb la paraula perversió, no sé què vol dir la paraula perversió aplicada als horaris curriculars, però
en qualsevol cas jo li dic, si això volgués dir perversió reducció horària, jo li diré que qui vol estudiar Filosofia, amb el nou batxillerat, té tres hores més de Filosofia setmanals. També li hem de dir una altra qüestió, que és que a l’ESO per primera vegada el proper curs hi haurà antecedents de Filosofia, cosa que no hi havia hagut mai. Hi ha una hora setmanals d’Educació per la ciutadania i hi ha una hora setmanals d’Ètica a tercer i a quart curs d’ESO. Per tant, la situació no és que empitjori precisament des del punt de vista de la introducció i el coneixement de les matèries de Filosofia, sinó que millora, només que ens adaptem més a a les
necessitats dels alumnes, perquè no es tracta de fer un batxillerat per als diputats del Parlament i diputades del Parlament, ni un batxillerat per als professors i professores de Filosofia, amb tot el dret que tenen de defensar els seus interessos i emetre les seves opinions. Estem fent un batxillerat pels alumnes de batxillerat, perquè puguin escollir més, aquesta és l’opció del Govern, i que nosaltres com a grups de suport a Govern donem suport i de la qual responem. Volem un batxillerat més orientat a l’elecció dels alumnes per sobre de qualsevol altra consideració, perquè ens sembla que aquesta és la voluntat de les famílies i dels propis alumnes. Per tant, votarem, senyora presidenta, desestimant.

Moltes gràcies,
senyora presidenta.

La presidenta
Gràcies, senyor Font.