Les institucions acadèmiques, socials adherides i professionals sotasignants:

Manifestem la nostra disconformitat amb el projecte de decret de les autoritats educatives de Catalunya que redueix el pes acadèmic de la matèria de filosofia al primer curs de batxillerat, ara anomenada Filosofia i ciutadania, dedicant-li només dues hores lectives setmanals.

Primer.- El Reial decret de batxillerat 1467/2007 és ben clar en els seus primers objectius generals quan fixa de manera precisa i preferent l’exercici de la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, inspirada en els drets humans “que fomenti la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa”; i la consolidació d’una “maduresa personal i social que permeti actuar de forma responsable i autònoma i desenvolupar l’esperit crític.”

Segon.- El mateix decret afirma que Filosofia i ciutadania és la culminació dels ensenyaments d’Educació per a la ciutadania i prepara l’alumnat per a l’estudi en profunditat de la problemàtica filosòfica que es plantegi a Història de la filosofia” “La matèria té, per tant, un doble caràcter terminal i propedèutic.” Entre els diversos objectius d’aquesta matèria figura precisament: Adoptar una actitud crítica i reflexiva, fonamentant adequadament les idees. (objectiu 2); valorar el intents per a construir una societat mundial basada en el compliment dels drets humans (objectiu 9); consolidar la competència social i ciutadana fonamentant teòricament el seu sentit, valor i necessitat per a exercir una ciutadania democràtica (objectiu 10) i desenvolupar una consciència cívica, crítica i autònoma, inspirada en els drets humans (objectiu 11). Tots ells directament relacionats amb els objectius generals.

Tercer.- Les autoritats acadèmiques de Catalunya no poden desequilibrar el caràcter educatiu, formador i reflexiu que matèries com la filosofia aporten sota el pretext de donar una formació més especialitzada, al·legant que la formació general ja s’ha donat a la secundària obligatòria. És altament beneficiosa una activitat reflexiva i crítica com la filosofia que permet analitzar tant el context social, en què viu l’estudiant, com el context acadèmic i científic, propi de la modalitat de batxillerat que cursa l’alumne/a. El caràcter transdisciplinar de la matèria va ser reconegut en el Parlament de Catalunya en una proposició no de llei en ocasió d’un intent anterior del Departament de retallar la càrrega horària a la Filosofia. En aquella Resolució del Parlament es recorda que sense l’atribució horària mínima de tres hores lectives es fa impossible:

“d’assolir els objectius i continguts mínims que exigeix la normativa, especialment tenint en compte que, al Batxillerat, com a matèria comuna, la Filosofia palesa els vincles entre els diferents àmbits del coneixement, en la seva doble dimensió cultural, la humanística i la científica.”
Resolució 951/VI del Parlament de Catalunya (10/5/01)

Per tot això
DEMANEM que es valori la contribució i importància de la filosofia a batxillerat, i que s’assigni una dedicació horària suficient de 3 hores setmanals per a Filosofia i Ciutadania, així com per a Història de la Filosofia, perquè aquestes matèries puguin assolir amb dignitat els objectius mínims establerts.

desembre de 2007

Entitats adherides:

Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona
Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull
Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani – Universitat de Girona

Societat Catalana de Filosofia
Secció de Filosofia de l’Ateneu Barcelonès

Associació Ad Hoc – Filosofia a secundària

Noves adhesions al document