Nota de premsa

Convocats per la Societat Acadèmica de Filosofia (SAF) aquest passat dissabte 14 de Juny s’han reunit a Madrid professors procedents de la pràctica totalitat de les comunitats autònomes i districtes universitaris de l’estat espanyol. Després d’analitzar les conseqüències que la implantació de la Llei Orgànica de l’Educació (LOE) i la reforma dels plans d’estudi universitaris per a adequar-los a les directrius de Bolonya estan tenint en el nostre sistema educatiu van decidir constituir una Plataforma per a la defensa de la filosofia i la qualitat de l’educació. Aquesta Plataforma, integrada per representants de les diferents societats de filosofia de les comunitats autònomes i de les àrees de coneixement universitàries, s’ha proposat entre els seus objectius coordinar activitats destinades a millorar la docència d’aquesta disciplina en tots els nivells de l’ensenyament i la seva presència pública; establir converses amb les diferents autoritats educatives, autonòmiques i de nivell estatal, per a reivindicar una assignació horària a la filosofia en els programes del batxillerat i de l’educació secundària que permeti una docència seriosa de la mateixa; així com erigir-se en interlocutor de l’administració per a negociar aspectes tan decisius com el contingut dels programes dels futurs curricula de la disciplina en els nivells no universitaris de l’ensenyament o l’estructura d’unes proves d’accés a la Universitat per a les quals el projecte de Reial decret que maneja el Ministeri d’Educació ja contempla, per a rendir compte de les matèries comunes estudiades en el mateix, la realització d’un comentari de text de contingut no especialitzat i caràcter divulgatiu i la possibilitat que la totalitat o part de l’exercici tingui un format de qüestions amb resposta d’opció múltiple. Igualment van decidir redactar un document, que en breu es farà públic, en el qual a més de recordar, en sintonia amb les consideracions de la UNESCO, el paper fonamental que el llegat filosòfic ha jugat en la constitució d’una identitat europea i el seu caràcter de patrimoni intel·lectual de la humanitat en el seu conjunt, es manifesta una profunda preocupació per la supeditació de les successives reformes de tots els nivells educatius a interessos estretament mercantilistes, així com per la tendència de les mateixes a significar una contínua pèrdua del pes específic dels continguts en nom de l’adquisició de certes destreses i competències que, sense la referència a aquells, esdevenen completament buides. De moment, i provisionalment, aquesta plataforma se servirà de la pàgina web de la Societat Acadèmica de Filosofia http://www.safil.info/ per a comunicar les seves iniciatives.

14 de juny de 2008